Øvelsen dreier seg om å argumentere med tall.

Den viktigste hensikten med KOSTRA er å gi kommunene mulighet for å sammenlikne seg med andre kommuner.

Praktisk øvelse

I denne øvelsen skal du gå inn i KOSTRAs databank og se på ulike sammenlikninger du kan foreta.

De første trinnene er:

 1. Gå til KOSTRAs hovedside
 2. Velg «Til tallene» i venstre marg
 3. Velg Tall for kommuner > Kvalitet
 4. Velg K. Kultur – kvalitet i nedtrekksmenyen

Veien videre blir gjennomgått muntlig, med demonstrasjon.

Indikatorer og nøkkeltall

ABM-utvikling samler inn detaljert statistikk fra alle folkebibliotek. Noe av dette tallmaterialet overføres til KOSTRA-systemet, som driftes av Statistisk sentralbyrå.

Disse tallene betegner KOSTRA som «grunnlagsdata». Med disse dataene som utgangspunkt beregner KOSTRA tre indikatorer for kvalitet:

 1. besøk per innbygger
 2. utlån per innbygger
 3. tilvekst per 1000 innbyggere

Videre presenterer KOSTRA tretten detaljerte nøkkeltall:

 1. Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter
 2. Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger
 3. Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
 4. Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger
 5. Antall bokutlån av barnelitteratur per innbygger 0-13 år
 6. Antall bokutlån av voksenlitteratur per innbygger 14 år og over
 7. Utlån av andre media per innbygger
 8. Omløpshastighet barnebøker
 9. Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne
 10. Tilvekst alle medier per 1000 innbyggere
 11. Besøk i folkebibliotek per innbygger
 12. Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger
 13. Antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek

Dette settet på tretten nøkkeltall ble tatt i bruk fra og med 2006. Det tidligere KOSTRA-settet, som omfattet fjorten variable, er beskrevet i artikkelen Statistikk og styring i norske folkebibliotek.

Indikatorutvikling

I 2006 startet KOSTRA et omfattende utviklingsprosjekt for å komme fram til viktige kvalitetsindikatorer. Dette prosjektet gjelder alle statistikkområder – ikke bare bibliotek- eller kulturstatistikken.

De tre indikatorene inngår blant nøkkeltallene. Det er KOSTRAs arbeidsgruppe for statistikk som har valgt disse tre ut som særlig interessante.

Indikatorprosjektet fortsetter. Det vil være nyttig for utviklingsarbeidet hvis bibliotekmiljøet kommer med egne forslag og foretar selvstendige vurderinger av hva vi ønsker og trenger. På et så spesialisert felt som bibliotekstatistikk finnes det knapt faglige eksperter utenfor miljøet.

Sammenlikninger

Den enkelte kommune kan sammenlikne seg med:

 1. spesifiserte andre kommuner («benchmarking»)
 2. med gjennomsnittet for fylket
 3. med gjennomsnittet for Norge
 4. med gjennomsnittet for alle kommuner i samme kommunegruppe

Kommunegruppene er kategorier som er laget av SSB. De skal samle kommuner som likner på hverandre med hensyn til størrelse (folketall) og økonomisk situasjon. For tida finnes det seksten slike grupper.

Sammenlikninger med andre kommuner brukes i økende grad som argumenter i budsjettdebatter og politiske diskusjoner. Da er det viktig at sammenlikningene er relevante.

 • Små kommuner bør sammenliknes med andre små kommuner – ikke med store nabokommuner.
 • Kombinasjonsbibliotek – der alle utlån til elever teller som utlån fra folkebiblioteket – kan ikke sammenliknes med vanlige folkebibliotek.
 • Driftsbudsjettet i kommuner som inkluderer en realistisk husleie i bibliotekregnskapet, kan ikke sammenliknes med kommuner som posterer husleien (eller det meste av den) på helt andre steder i regnskapet.

Og så videre.

Dette er viktige detaljer – som de færreste kommunepolitikere, rådmenn og økonomikonsulenter er klar over.

Utlån, besøk og nettbaserte tjenester

Hittil har utlån per innbygger – eller utlån per årsverk – vært det eneste som telte. Fra 2006 har vi heldigvis klart å få besøkstallet og summen av medie- og lønnsutgifter (L+M) med i KOSTRA.

Men mye gjenstår. Tjenestene på nettet teller ikke i det hele tatt. Åpningstiden er en annen vesentlig indikator som kan utnyttes. Lukkede bibliotek får ingen besøk …

Reklamer